js控制图片延时加载,就你还批

日期:2019-09-11编辑作者:综合资讯

   <<集结号>>不管是好还是坏,都以炎黄种人温馨的呀,能够说,但绝不太极其了,有本领你来拍部啊?

珍贵网页展现速度的常用这么些手法。意思就是滚动条没滚到的就先不加载。

整治了下英特网资料,总计如下。

原理:

1.先不把img标签的src赋实际的图样路线

2.将图纸路径保存在img的name属性中

3.js判断图片是不是在可视窗口内,收取name的值,赋给src,此刻才加载图片。

自己这里运用的是jquery。

[html] 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "; 
<html xmlns="; 
<head>  www.2cto.com
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> 
<script src="" type="text/javascript"></script> 
<title>js图片延时加载特效</title> 
<script type="text/javascript"> 
    $(function () { 
        var d = new Array(); 
        for (var i = 0; i < $("img").length; i ) { 
            d[i] = $("img").eq(i).attr("name"); 
        } 
         
        for (i = 0; i < $("img").length; i ) { 
            if ($("img").eq(i).offset().top > document.documentElement.clientHeight $(window).scrollTop()) { 
                $("img").eq(i).attr("src", "hc.gif"); 
            } else { 
                $("img").eq(i).attr("src", d[i]); 
            } 
        } 
 
        $(window).scroll(function () { 
            for (i = 0; i < $("img").length; i ) { 
                if ($("img").eq(i).offset().top > document.documentElement.clientHeight $(window).scrollTop()) { 
                    $("img").eq(i).attr("src", "hc.gif"); 
                } else { 
                    $("img").eq(i).attr("src", d[i]); 
                } 
            } 
        }); 
    }) 
</script> 
</head> 
<body> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<img name="" src="hc.gif"  /> 
<br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<img name="" src="hc.gif"  /> 
<br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<img name="" src="hc.gif"  /> 
<br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<img name="" src="hc.gif"  /> 
<br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<img name="" src="hc.gif"  /> 
<br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<img name="" src="hc.gif"  /> 
<br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<img name="" src="hc.gif"  /> 
<br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<img name="" src="hc.gif"  /> 
<br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<img name="" src="hc.gif"  /> 
<br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<img name="" src="hc.gif"  /> 
<br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<img name="" src="hc.gif"  /> 
<br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<img name="" src="hc.gif"  /> 
<br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<img name="" src="hc.gif"  /> 
<br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
<img name="" src="hc.gif"  /> 
<br/> 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
</body> 
</html> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" ";
<html xmlns=";
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" />
<script src="" type="text/javascript"></script>
<title>js图片延时加载特效</title>
<script type="text/javascript">
    $(function () {
        var d = new Array();
        for (var i = 0; i < $("img").length; i ) {
            d[i] = $("img").eq(i).attr("name");
        }
       
        for (i = 0; i < $("img").length; i ) {
            if ($("img").eq(i).offset().top > document.documentElement.clientHeight $(window).scrollTop()) {
                $("img").eq(i).attr("src", "hc.gif");
            } else {
                $("img").eq(i).attr("src", d[i]);
            }
        }

        $(window).scroll(function () {
            for (i = 0; i < $("img").length; i ) {
                if ($("img").eq(i).offset().top > document.documentElement.clientHeight $(window).scrollTop()) {
                    $("img").eq(i).attr("src", "hc.gif");
                } else {
                    $("img").eq(i).attr("src", d[i]);
                }
            }
        });
    })
</script>
</head>
<body>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<img name="" src="hc.gif"  />
<br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<img name="" src="hc.gif"  />
<br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<img name="" src="hc.gif"  />
<br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<img name="" src="hc.gif"  />
<br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<img name="" src="hc.gif"  />
<br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<img name="" src="hc.gif"  />
<br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<img name="" src="hc.gif"  />
<br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<img name="" src="hc.gif"  />
<br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<img name="" src="hc.gif"  />
<br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<img name="" src="hc.gif"  />
<br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<img name="" src="hc.gif"  />
<br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<img name="" src="hc.gif"  />
<br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<img name="" src="hc.gif"  />
<br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<img name="" src="hc.gif"  />
<br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
</body>
</html>

整理了下英特网资料,计算如下。 原理: 1.先不把img标签的src赋...

本文由六台宝典发布于综合资讯,转载请注明出处:js控制图片延时加载,就你还批

关键词: 六台 六台宝典资料 六台宝典

人心人性,陈思诚(Chen Sicheng)的自己剖判

整体延续了第一部的风格,很多电影第二部拍的会不如第二部,还好唐人街探案没有让人失望。影片的开头和结尾对...

详细>>

那是爱国主义务教育育的突破,难得进次电影院

刚从电影院回来。 说实话 我是学生 难得去电影院看部电影。当然 如果不是去电影院看的话 我估计我是看不完整的,...

详细>>

道德与低价,咬在黎后天亮前

老套的吸血鬼主题素材和血腥的外场一直是本身的最爱,方今看过的两部都没有错。给了那部五星,完全都以因为结...

详细>>

风声过处,只见李冰冰

阵势过处,只看见李冰御姐士…… 【格格的戏单】风声过处,只看见李冰冰(Li Bingbing)…… 蓝格格 《风声》让本人...

详细>>